Mesane Kanseri

Ev Mesane Kanseri
mesane-kanseri

Mesane, böbreklerden süzülen idrarı depolayan ve kasılarak idrarı vücudun dışarı atmasını sağlayan organdır. Mesane tümörleri iyi huylu ve kötü huylu olabilir. Mesaneyi oluşturan dokuların kontrolsüz şekilde çoğalmasına mesane kanseri denir. Bu kanser idrar kesesinin iç kısmını kaplayan hücre tabakasından kaynak alır. Mesane tümörünün oluşması nedenlerinden en bilinen risk faktörü sigaradır. Mesane tümörü olan kadın ve erkekler aynı semptomlara sahiptir. Erkeklerde 50 yaşından büyükler bu kansere yakalanma riskini daha çok taşırlar.

Mesane kanserinin rutin kontrollerle ya da belirtileriyle erken tanı için üroloji doktoruna muayene olmanız gerekir. Mesane esnek bir yapıya sahiptir ve idrarın biriktiği kısımdır. İdrar mesanede depolandıktan sonra üretra yoluyla atılır. İdrar miktarına göre mesaneyi esneten kaslar da bu boşaltma işleminde görev alır. Mesanedeki hücrelerin çeşitli nedenlerle kontrolsüz bir şekilde çoğalmasına mesane kanseri denir.

Kanser hücreleri genellikle mesanedeki üroepitelyal hücrelerden oluşur ve ilerleyen zamanlarda kaslara, lenf nodlarına, çevre dokularına ve organlara yayılabilir. Tümörler sıklıkla mesane ile birlikte üriner sistemi etkiler. Araştırmalara göre vakaların %95’i kötü huylu tümörlerdir. Ancak metastaz aşamasına gelmeden tedavi edilebilen hastalığın tekrarlama olasılığı yüksektir. Mesane kanseri de boşaltım sisteminin en sık görülen kanser türlerinden biridir.

Mesane tümörü için önemli risk faktörleri arasında yaş, cinsiyet ve etnik köken yer alır. Bu kanser türü, yaşlı insanlarda, özellikle 50 yaş üstü kişilerde, gençlere göre daha yaygındır. Erkekler de mesane kanserinin gelişme olasılığının kadınlara göre 4 veya 5 kat daha fazla olduğu analiz edilmiştir. Mesane tümörü erkeklerde en sık görülen 7. kanserdir. Ancak ölüm oranı bunun tam tersidir. Kadınlarda mesane kanseri ölüm olanı erkeklere göre daha yüksektir. Araştırmalarla çoğu mesane kanser hastalarının beyaz ırktan olduğunun tanısını ortaya koyulmuştur.

Mesane Kanseri Belirtileri

Mesane kanser hastalarında bazı semptomlar görülebilir. Bu semptomlar şu şekilde sıralanabilir;

 • İdrardan gözle görülür kan gelmesi (hematuri),
 • İdrarda yanma,
 • Sık idrara çıkma isteği,
 • İdrar miktarında azalma,
 • Kilo kaybı veya zayıflık,
 • Mesane veya bağırsak kontrolü kaybı,
 • İleri düzey mesane kanserlerindeki kişilerde kalçada, sırtta, kaburgalarda veya üst baldırlarda ağrı veya sertleşme gibi semptomlar görülür.
İdrarda kan gelmesi, mesane kanser hastalarında en çok görülen ve bu hastalığın en belirgin belirtisidir. Enfeksiyon ve mesane taşı gibi hastalıklara bağlı olarak başka belirtiler de görülebilir. Ancak ağrısız kanama olduğunda ilk olarak mesane kanseri düşünülmelidir. Bazı durumlarda, kanser ilerlemiş olmasına rağmen hiçbir semptom görülmez. Şiddetli sırt, bacak, pelvik ve karın ağrısı, iştahsızlık ve ani kilo kaybı gibi belirtiler kanserin yayıldığını gösterebilir. Metastazların yaygınlığına bağlı olarak ağrı bölgeleri hastadan hastaya değişiklik gösterebilir.

Neden Olur?

Çoğu kanserde olduğu gibi, mesane kanserinin nedeni tam olarak bilinmemekle birlikte, kansere neden olan birkaç faktör bilinmektedir. Bunlar:
 • Başta kemoterapi ilaçları olmak üzere çeşitli hastalıklar için sık kullanılan ilaçlar,
 • Genetik faktörler,
 • Mesane taşları,
 • Az sıvı tüketimi,
 • Mesane enfeksiyonları,
 • Aşırı yağlı ve katkı maddesi besinler tüketmek,
 • Sigara kullanımı: Mesane kanseri için en yaygın risk faktörü tütün ürünlerinin kullanımıdır. Tütün ürünleri kullanan kişilerde mesane tümörü gelişme olasılığı sigara içmeyenlere göre dört ila yedi kat daha fazladır. Aynı şekilde pasif sigara içicileri de mesane tümörü riski taşır.
 • Yaş: Mesane tümörü belli bir yaştan sonra daha sık görülür. Mesane kanseri olan hastaların çoğu 50 yaşın üzerindedir.
 • Cinsiyet: Erkeklerin mesane kanseri olma olasılığı kadınlara göre 3 kat daha fazladır. Ancak son yıllarda kadınlar arasında sigara kullanımı çok fazla yaygınlaşmasının nedeniyle kadınlarda mesane kanseri olasılığı giderek artmaktadır. Kadınların mesane kanserinden ölme olasılığı erkeklere göre daha fazladır.
 • Kimyasal maddelere maruz kalmak, tekstil, deri, boya kauçuk, akü sanayi, kimya ya da baskı endüstrisinde kullanılan kullanılan kimyasallar mesane kanseri riski taşır.
Tütün ve sigara ürünlerinin kullanılması ve kimyasallara maruz kalma mesane kanserinin en yaygın iki nedenidir. Pasif içicilerde de görülebilen mesane kanseri oranı, sigara içenlerde içmeyenlere göre yaklaşık 56 kat daha fazladır.

Evreleri Nelerdir?

Evre 1, başka hiçbir organa yayılmamış ya da lenf düğümlerini tutmamış yüzeysel mesane tümörüdür.

2. evre, evre 1’deki gibi diğer organ ve dokulara yayılma olmadığı, ancak kanserin daha derin kas yapılarına ilerlediği bir evreyi belirtir.

3. evrede mesaneden uzak organlara yayılımın olmadığı ancak tümörün mesane dışına ilerlediğini gösterir

4. evrede, hastalığın diğer uzak organ ve dokulara yayıldığını gösterir.

mesane kanseri

Tanı Yöntemleri

Ürologlar tanı koymak için biyokimyasal testler, görüntüleme yöntemleri, sistoskopi ve biyopsi gibi yöntemler kullanırlar. Mesane kanserinde fizik muayenenin kapsamı sınırlıdır ve genel olarak ileri evre mesane kanseri fizik muayene ile saptanabilir. Hastalıktan şüphe ediliyorsa, doktor önce laboratuvar ve radyolojik testler isteyecektir. Bu testler arasında idrar tahlili, çeşitli kan testleri ve ultrason vardır. Hematürisi olan bir hastada mesane tümörü şüphesi var ve ultrason ile mesane tümörü tespit edilmezse bilgisayarlı tomografi veya MR ürografisi yapılabilir.
 
Yapılabilecek başka bir test idrar sitolojisidir. İdrar sitolojisinde mikroskop altında kanser hücrelerinin varlığı incelenir. Tüm bu testler normal sonuç verse bile mesane kanser şüphesi olan bir hastada kesinlikle yapılması gereken en önemli test sistoskopidir. Sistoskopi, bir kamera ile üretraya girilerek mesanenin içinin görüntülenmesi işlemidir. Genellikle lokal anestezi altında yapılan sistoskopi, doku örneği alınarak biyopsiler için de kullanılır.
 
Sistoskopi sırasında doku çıkarılması işlemi transüretral rezeksiyon (TUR) olarak tanımlanır. Erken evrede saptanan ve invaziv olmayan kanserlerde tedavi olarak kullanılan TUR, tanıya ek olarak hem mesane tümörlerinden hem de kas dokusundan örnek alınmasına olanak tanır. Hastalığın erken dönemde teşhis edilmesi tedavide başarılı bir sonuç alma olasılığı oldukça yüksektir.
 

mesane kanseri

Tedavi Yöntemleri

Mesane kanserinin tedavisi hastanın durumuna, kanserin türü ve hangi evrede olduğu gibi çeşitli nedenlere bağlıdır. Kanserin cerrahi tedavisi tümörün tipine, çeşidine, sayısına ve kanserin evresine göre değişiklik gösterebilir. Mesane kanserinin tedavilerinden biri olan tur operasyonunda kanserli dokular alınır. Vücutta herhangi bir kesi açılmadan idrar yolu kısmındaki küçük delikten girilerek yapılır.

Bu ameliyat genel anestezi ile ve bölgesel anestezi ile yapılabilmektedir. tur ameliyatından sonra kalan kanser hücrelerini yok etmek amaçlı tek seferli veya 6-8 hafta arası süren kemoterapi tedavisi önerebilir. Radikal sistektomi tedavisinde tümör ile birlikte mesane ve yanındaki tüm doku ve organlar yerinden çıkartılır.

Transüretral Rezeksiyon (TUR)

Transurethral Rezeksiyon, rezektoskop denilen bir alet ile üretradan girilerek mesanedeki tümörü, tümörlü mesane dokusunu ve gerektiğinde sağlam mesane dokusunun elektrik enerjisi kullanılarak kesilmesi işlemidir.

 TUR sonrasında, gerekli olduğu durumlarda ( hücre içi kanser varlığı, yaygın tümor ya da çok odaklı tümor olduğu durumlarda mesane içine kemoterapötik /immünoterapötik ilaçlar verilebilir. Bu ilaç uygulamaları ameliyat sonrası tek doz yada haftalık biçiminde olabilir.

Sistektomi
Radikal ve kısmi olarak ayrılan sistektomi yöntemi, mesanenin tamamının veya bir kısmının doğrudan çıkarılmasına dayanır. Az görülen adeno kanserli hastalarda, tümörün yalnızca sınırlı bir kısmı mesaneyi işgal etmişse, segmental sistektomi düşünülebilir. Diğer mesane kanserleri için uygun bir ameliyat değildir. Bu yöntemde mesanenin sadece tümörlü kısmı çıkarılır ve hasta doğal seyrinde idrarını yapmaya devam eder.
 
Radikal sistektomide mesanenin tamamı ve üreterin bir kısmı çıkarılır. Bazı durumlarda idrar yolu tamamen alınabilir. Kadınlarda rahim ve yumurtalık gibi organlar, erkeklerde ise prostat ve meni keseleri gibi kısımlar alınır. Mesane tamamen çıkarıldıktan sonra hastanın idrar akışı tekrar cerrahi yöntemlerle sağlanır. Bu, barsaktan alınan bir bölüm ile üreterler bağlanır ve karın sağ yarısından bir yer açılarak torbaya idrarın dökülmesi sağlanır. Ya da barsaktan yapay mesane oluşturulur.
Radyoterapi ve Kemoterapi
Kas invazyonu olan , metastaz yapmamış, mesanesinin alınmasını istemeyen veya ameliyat olamayacak hastalara uygulanan bir tedavi yöntemidir. İnvaziv mesane kanserinde cerrahinin (sistektomi) başarısının radyasyon ve kemoterapiden daha iyi olduğu unutulmamalıdır.
 
Mesane kanseri için radyoterapi tedavisi içten ve dıştan uygulanabilmektedir. Dış uygulamalarda hastalara ayakta ışın ve uygulanırken, içten uygulanacak hastalara yatış gerekir. Genellikle idrar yolu implantı kullanılarak verilen ışın, bazı durumlarda karından bir kesi açılarak da uygulanabilir.
 
Kemoterapi, radyoterapi tedavisi gibi, kanser hücrelerini küçültmek veya tamamen yok etmek için kullanılır. İki yöntem arasındaki fark, kemoterapinin bir ilaç tedavisi olmasıdır. Kemoterapi sırasında hastanın durumuna göre bir veya birden fazla ilaç kullanılır.
 
Radikal sistektominin uygun görüldüğü durumlarda kemoterapi operasyondan önce de uygulanabilir. Bu sayede tümörlerin küçültülmesi hedeflenir.
İmmünoterapi
İmmünolojik, vücudun bağışıklık sisteminin kanser hücreleri üzerinde etkin bir şekilde çalışmasını sağlamak için ilaç kullanımı ile yapılır. Bir kateter kullanılarak doğrudan mesaneye verilen ilaç, bölgedeki hücrelerin kanser hücreleriyle savaşmasını sağlar.
Mesane Kanseri Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

1-Mesane Tümörü Tehlikeli Midir?

Mesane kanseri erkeklerde en sık görülen 7. kanserdir ve kadınlarda daha az görülür. Bununla birlikte, mesane kanseri kadınlarda kanser ölümlerinin önde gelen nedenidir.
 
2-Mesane Tümörü Vücuda Yayılır Mı?
Mesane tümörü ilk olarak mesanenin en iç tabakasında başlar ve 4. evre olduğunda tümör genellikle büyümüş ve mesanenin en iç tabakasından dışarıya doğru yayılmış olur. Mesane kanserleri sıklıkla kemiklere, diğer kemiklere, akciğerlere ve karaciğere yayılma yapar.
 
3-Mesane Tümörü Tekrarlar Mı?
Yapılan araştırmalarda göre, toplam vaka sayısının %95’i kötü huylu tümör içermektedir. Ancak bu hastalık yayılma evresine gelmeden tedavi edilebildiği için tekrarlama olasılığı da yüksektir.
 
4-Mesane Tümörü Hangi Yaşlarda Görülür?
Mesane tümörü çocuk dahil bütün bireylerde görülebilir. Daha çok 65-70 yaşlardaki kişilerde çok görülür.
 
5-Mesane Kanseri Bulaşıcı Mı?
Mesane kanseri hiçbir şekilde diğer kanserler gibi bulaşıcı özelliği taşımamaktadır.
 
6-Kanser Kemiklere Sıçrarsa Ne Olur?
Kanser kemiklere yayıldığında kemikler zayıflar ve daha kırılgan hale gelirler. Kemiğe yayılan kanser hücreleri, normalde kemik kalitesini koruyan iki tip hücre olan osteoklastlar ve osteoblastların aktivitesi arasındaki dengeyi bozar.
 
7-Mesane Hangi Durumlarda Alınır?
Bazen kanser dışı nedenlerle sistektomi gerekebilir. Örneğin mesane tüberkülozu, beyin veya omurilik hasarı gibi bir enfeksiyon nedeniyle mesane hacminin büyük ölçüde azaldığı durumlarda sistektomi gerekebilir.

  [recaptcha]

  telefon iletisimi
  whatsapp iletişimi